Sanook.commenu

ข่าว ตรวจหวย ทำนายฝัน ราคาทอง วิเคราะห์บอล ฟังเพลงออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ หนังใหม่ ดูละครย้อนหลัง เกมส์

หน้าหลัก > Don’t Miss > นิด้า เชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ สุนทรียภาพกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นิด้า เชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ สุนทรียภาพกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  • (+ให้คะแนนบทความ)
  • เปิดอ่าน point ความคิดเห็น 0

     คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ สุนทรียภาพกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ความดี ความงาม และความซาบซึ้งที่มีคุณค่าต่อจิตใจ ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00-20.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชา เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ ระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่พัฒนาและต่อยอดความรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้สู่การแนวทางการประยุกต์ใช้จริง

     จึงขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวโดยเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ www.hrd.nida.ac.th หรือส่งใบสมัครมาที่โทรสารหมายเลข 02-375-3976 พร้อมชาระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จากัด สาขาย่อยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชื่อบัญชี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เลขที่บัญชี 944-0-02147-6 ประเภทออมทรัพย์ และกรุณาส่งหลักฐานการชาระเงินพร้อมระบุชื่อผู้สมัคร ทางโทรสารหมายเลข 02-375-3976


กำหนดกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรทำงด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ ครั้งที่ 5
หัวข้อ สุนทรียภำพกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ : ควำมดี ควำมงำม และควำมซำบซึ้งที่มีคุณค่ำต่อจิตใจ
ในวันพุธที่ 31 ตุลำคม 2555 เวลำ 13.30-20.00 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ติดตาม Sanook! Campus

เลื่อนขึ้นไปบนสุด

  1. การประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 การประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศา…

    ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงบุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัย และกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์

  2. จุดเปลี่ยน นิด้า รู้จัก ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีคนใหม่ จุดเปลี่ยน นิด้า รู้จัก ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการ…

    ที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (นิด้า) มีมติแต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่ ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ขึ้นเป็นอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. เป็นต้นไป

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด >>