Sanook.commenu

ข่าว ตรวจหวย ทำนายฝัน ราคาทอง วิเคราะห์บอล ฟังเพลงออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ หนังใหม่ ดูละครย้อนหลัง เกมส์

หน้าหลัก > education > มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  • (+ให้คะแนนบทความ)
  • เปิดอ่าน point ความคิดเห็น 24

Western University (WTU)

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2541
ต้นไม้ประจำสถาบัน : ต้นราชพฤกษ์
สีประจำสถาบัน : สีฟ้า-เหลือง
จำนวนคณะ : 6 คณะ
จำนวนนักศึกษา : ประมาณ 574 คน
อัตราค่าเล่าเรียน : รายวิชาละ 2,300-2,800 บาท
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ : 600 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
โทร. 0 3565 1000
เว็บไซต์ : www.western.ac.th

ประวัติ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในปัจจุบัน เดิมคือ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในภูมิภาคของภาคกลางที่ได้รับการพิจารณาจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของภูมิภาค และเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคของประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสถาปนามหาวิทยาลัย คือเพื่อสนองความต้องการของชาติในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลืศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ และกอปรด้วยจริยธรรม
มหาวิทยาลัยได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เปิดดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรี 6 คณะวิชา และเปิดดำเนินการสอนในระดับมหาบัณฑิต 5 หลักสูตร

สัญลักษณ์
ตรามหาวิทยาลัยเป็นรูปวงกลม ตรงกลางประกอบด้วยหนังสือ อะตอม สีประจำมหาวิทยาลัย ฟ้าเหลือง และภูเขา ด้านบนของรูปหนังสือและอะตอมจะมีชื่อย่อ WTU ประดับด้วยรูปดาว และส่วนล่าง เป็นแถบภาษาอังกฤษ "WESTERN UNIVERSITY" และส่วนด้านบนแถบชื่อภาษาไทย "มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น"

หนังสือ แทน แหล่งความรู้อันจะเป็นประตูสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อะตอม แทน มูลฐานของการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีอันทันสมัยและก้าวทันตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลกอันกว้างไกลอย่างต่อเนื่อง
สี แทน สีฟ้า ของความสว่างสดใส และสีเหลือง ของความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นสื่อกลางในการสร้างจิตวิญญาณของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ภูเขา แทน ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและภูมิทัศน์แห่งการศึกษาที่เหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ที่ยั่งยืนสถาพรนิรันดร์กาล


มีอะไรเรียนบ้าง
1. คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

3. คณะนิติศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
- สาขาวิชานิติศาสตร์

4. คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

5. คณะรัฐศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

6. คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย
หมวดศึกษาทั่วไป รายวิชาละ 2,300 บาท คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ รายวิชาละ 2,300 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะสาธารณสุขศาสตร์ รายวิชาละ 2,800 บาท หมวดศึกษาวิชาคณะพยาบาลศาสตร์หน่วยกิตละ 2,300 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน
* หอสมุดกลาง ให้บริการยืม-คืน หนังสือด้วยระบบที่ทันสมัย และบริการมุม Internet
* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์ให้บริการประมาณ 60 เครื่อง
* โรงอาหาร มีโรงเดียว มีร้านอยู่ 4 ร้าน เป็นร้านอาหารตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านข้าวแกง
* หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีหอพักใน สำหรับนักศึกษา ดังนี้ หอชายและหญิง ประเภทละ 2 อาคาร ห้องละ 1,500 บาท ต่อเดือน สามารถพักได้ 3 คนต่อ 1 ห้อง ห้องน้ำรวม

ทุนการศึกษา
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มีทุนการศึกษาหลายประเภท เช่น ทุนเรียนดี ทุนกิจกรรม ทุนกีฬา

ชีวิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นสร้างบรรยากาศทางการศึกษาเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกที่อบอุ่นกับบรรยากาศให้เสมือนบ้านหลังที่สอง ที่พร้อมเรียนรู้กับประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้นิสิตได้สัมผัสชีวิตมหาวิทยาลัยด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมมากมายให้นิสิตได้เรียนรู้นอกสถานที่ และมีสนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล
ยามว่างจากการเรียนนักศึกษามักจะชอบไปเดินพักผ่อนช่วงเย็น หรือออกกำลังกาย สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย บางคนจะนั่งอ่านหนังสือกับเพื่อนๆในสถานที่ต่างๆที่จัดให้ในมหาวิทยาลัย

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี
* สถาบันการบินพลเรือน จตุจักร กรุงเทพฯ www.catc.or.th
* สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Pathumwan Institute of Technology) กรุงเทพฯ www.ptwit.ac.th
* สถาบันการสอนออกแบบนานาชาติราฟเฟิลส์ สีลม กรุงเทพฯ www.raffles-design-institute.com/bangkok
* มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Mahachulalongkornrajavidyalaya University) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ www.mcu.ac.th
* มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (Mahamakut Buddhist University) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
www.mbu.ac.th

ติดตาม Sanook! Campus

เลื่อนขึ้นไปบนสุด

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด >>