Sanook.commenu

ข่าว ตรวจหวย ทำนายฝัน ราคาทอง วิเคราะห์บอล ฟังเพลงออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ หนังใหม่ ดูละครย้อนหลัง เกมส์

หน้าหลัก > education > มหาวิทยาลัยขอนแก่นคัดมอบทุน ODOD

มหาวิทยาลัยขอนแก่นคัดมอบทุน ODOD

  • (+ให้คะแนนบทความ)
  • เปิดอ่าน point ความคิดเห็น 1
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 รับตรงโดยวิธีพิเศษตามโครงการกระจายแพทย์หนึุ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD)จำนวน 84 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกตรองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัติรย์ทรงเป็นประมุข
2.เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
3.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่รับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่นได้
4.ต้องเป้นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)4 ภาคการศึกษไม่น้อยกว่า 3.00
5.เป็นผู้ที่มีสุชภาวะร่างกาย และจิตใจสมบูรณ์ คือไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ และจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่ตณะกรรมการอำนวยการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับตรงโดยวิธิพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 พิจารณาเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบวิชาชีพ
6.เป็นผู้ที่ปราศจากโรค หรือภาวะไม่ปกติทุก ๆ ประการ ดังต่อไปนี้
6.1โรคเรื้อน
6.2วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั่งเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรต่อการศึกษา
6.3โรคพิษสุราเรื้อรัง
6.4ติดยาเสพติดให้โทษ
6.5โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั่งขึ้นเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.6โรคเรื่อรังเช่น เบาหวาน โรคไต หรือโรคอื่น ๆ ซึ่งคณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7.กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะถูกคัดสิทธิการพิจารณาคัดเลือกรับทุน

คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับทุน ODOD
1.สามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลที่กำหนดไว้กับมหาวิทยาลัย หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวช้อง
2.เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรคหรือความพิการ หรือความผิดปกติอื่นใด อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน หรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
2.1มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผุ้ป่วย เช่นโรคจิต (psychosis)หรือมีปัญหาจิตเวชอื่น ๆ หรือมีปัญหาทางด้านบุคลิกภาพที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขั้น เห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน หรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.2มีความพิการร่างกาย อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษ การปฏิบัคิงาน หรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.3มีความผิกปกติในการเห็นภาพ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
2.ระดับการมองเห็นต่ำกว่า 6/24ทั้งสองข้างเมื่อได้รับการแก่้ไขแล้ว
3.ระดับการมองเห็นในตาช้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้่ไขแล้ว
4.ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ต่ำกว่า 200 seconds of arc
2.4มีความผิดปกติในการได้ยินในหูทั้งสองข้าง โดยมีระดับของการได้ยินสูงกว่า 40 dB ที่ความถี่ 500-2000 Hz และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score)น้อยกว่า 70 % จากความผิดปกคิทางประสาท และการได้ยิน (sensormeural hearing loss)
2.5โรค หรือความพิการ หรือความผิกปกติอื่นใด ที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัคิงาน หรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เขี่ยวขาญเฉพาะโรค หรือผู้เขี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้คามความเหมาะสม
หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั้ง 1 และ 2 หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล ให้ถือว่าเป็นการทำให้ราชการเสียหาย จะถูกตัดสิทธิ์ทันที

คุณสมบัติเฉพาะด้านภูมิลำเนา
1.เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนานอกอำเภอเมือง ในจังหวัดเขตภาคคะวันออกเฉียงเหนือ ไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นับถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 (ยกเว้นจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอำนาจเจริญ ผุ้สมัครอาจมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมืองก็ได้)หรือ
2.ผู้สมัครมีบิดาหรือมารดามีภูมิลำเนานอกเขตอำเภอเมืองจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ตามโครงการในข้อ 1 ไม่น่อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรับถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 (ยกเว้นจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอำนาจเจริญ ผุ้สมัครอาจมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมืองก็ได้)
3.ผู้สมัครมีบิดามารดาทำงานนอกเขตอำเภอเมืองจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ตามโครงการในข้อ 1 ไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นับถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554(ยกเว้นจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดอำนาจเจริญ ผุ้สมัครอาจมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมืองก็ได้)
4.จำนวนโควตาจังหวัดหนองคาย ให้รวมจังหวัดบึงกาฬด้วย

หลักฐานการสมัคร
1.เอกสารใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร และลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรองผลการเรียนในใบสมัครให้เรียบร้อย
2.ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัครสอบ
สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://home.kku.ac.th/admismd/

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
ผู้เขียน : ภรณ์

ติดตาม Sanook! Campus

เลื่อนขึ้นไปบนสุด

  1. 10 อันดับ สาขาแพทยศาสตร์ ที่เรียนจบมาแล้วได้เงินดีแน่นอน 10 อันดับ สาขาแพทยศาสตร์ ที่เรียนจบมาแล้วได้เงินด…

    องค์การอนามัยโลกรายงานว่า “โรคหัวใจ” เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรก่อนวัยอันควร มาเป็นอันต้นๆ ของโลกเลยก็ว่าได้

  2. ฟรัง นรีกุล ในชุดนิสิตจุฬาฯ น่ารักสดใส ฟรัง นรีกุล ในชุดนิสิตจุฬาฯ น่ารักสดใส

    เป็นนักแสดงที่เรียนเก่ง จนสามารถสอบเข้าเรียนต่อ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ ล่าสุด ฟรัง นรีกุล นักแสดงจากซีรี่ย์ฮอร์โมน โพสต์ภาพสวมชุดนิสิต โชว์ความสวยสดใส

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด >>